Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS

 

Identitat del titular: INICIATIVES DE COMUNICACIONS GEMINIS S.L. (ICG)
Domicili: C. Mestral, s/n, Pol. Industrial de Torrefarrera, 25123 Torrefarrera-Lleida (Espanya)
Telèfono: +34 973 751 533
Correu electrònic: rgpd@icg.es

 

La comunicació de dades personals no és un requisit legal, però seran necessàries en cas de voler formalitzar un contracte. En cas de no facilitar les dades necessàries per a la seva execució, podria donar lloc a una rescissió o, fins i tot, a la no formalització del mateix.

 


 

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Recol·lectem les seves dades personals en diferents ocasions:

Cada vegada que contacta directament amb nosaltres, en esdeveniments, reunions, presentacions, o a través dels formularis de contacte de les nostres webs corporatives.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’interessat a la Fundació ICG, tenen com a finalitat gestionar les seves sol·licituds, facilitar-li la informació que necessita i mantenir-lo informat sobre la nostra acció social.

No es tracten les dades amb objecte del tractament automatitzat de les dades, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o li afecti significativament.

QUINES DADES OBTENIM?

Dades de Contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic…

Ús de la web: informació obtinguda a través de cookies.

Dades comercials i fiscals en cas d’establir una relació contractual.

LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les seves dades per a les finalitats esmentades anteriorment, es basa en el consentiment que ens ha atorgat. No obstant això, pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Pot retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a rgpd@icg.es

DESTINATARIS

Les dades podran ser comunicades a:

L’autoritat competent en cas que ho sol·liciti.

Els Bancs i entitats financeres.

Altres empreses del grup per a fins d’administració i gestió.

Al canal professional del Grup ICG amb la finalitat que siguin tractats per atendre consultes i sol·licituds, oferir suport i assistència tècnica.

DRETS

L’interessat té dret a exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a aquest efecte a l’adreça de correu electrònic “rgpd@icg.es”.

Aquests drets es troben regulats en els articles 15 a 22 i 34 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i en la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), en els seus articles 12 a 18.

Els mateixos, es sintetitzen en:

Dret d’accés

Dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades, l’origen, i dret d’accés a les dades i a la informació dels fins del tractament, la categoria de dades personals, els destinataris de les dades, el termini previst per a la seva conservació o els criteris utilitzats per determinar-lo, l’existència del dret a sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades o la limitació o oposició del tractament i el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Dret de rectificació

Dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes i a que es completin les dades personals incompletes.

Dret de supressió

Dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concernisquen.

S’excepcionen aquells casos en què el tractament sigui necessari per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, amb fins d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a la limitació del tractament

Dret a obtenir la limitació del tractament quan:

a) L’interessat impugni l’exactitud de les dades, durant un termini que permeti la seva verificació.

b) El tractament sigui il·lícit i l’interessat es oposi a la supressió i sol·liciti la limitació del seu ús.

c) El responsable ja no necessiti les dades personals, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

d) L’interessat es hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

Després d’obtenir la limitació del tractament, dret a ser informat abans de l’acompliment d’aquesta limitació.

Dret a la portabilitat de les dades

Dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Dret d’oposició

Dret a oposar-se a que dades personals siguin objecte de tractament, inclosa l’elaboració de perfils. El responsable deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret en l’elaboració de perfils

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar.

Dret a ser notificat en vulneracions de seguretat

Dret a ser notificat, sense dilació indeguda, quan la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Describint, en llenguatge clar i senzill, la naturalesa de la violació de seguretat de les dades, les seves possibles conseqüències, les mesures adoptades i la informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

A més dels drets exposats, es remarca que l’interessat té la possibilitat d’oposar-se al tractament de dades i de revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, comunicant-ho al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic facilitat.

TERME DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals es conservaran durant un període de cinc anys des del primer contacte, llevat que l’interessat ens notifiqui l’exercici dels seus drets, referenciats anteriorment.